گزارش عملکرد و نظرسنجی یازدهمین ایستگاه خلاقیت گل گهر (تابستان 1401)

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد این پست گزارش است از عملکرد و نظرسنجی کاربران دهمین ایستگاه خلاقیت گل گهر (تابستان 1400)