تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۷

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۷ به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است.