تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۸

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۸ به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است.