تصاویر ایستگاه خلاقیت ۱۳۹۹ (مجازی)

ایستگاه خلاقیت گل گهر در سال ۹۹ علی رغم پاندمی کرونا به همت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد، بخشی از این رویداد بصورت گزارشی تصویری در این پست آمده است.